Home > Articles : ภาคโปสเตอร์ > มนุษย์/สังคม/บริหาร (ภาคโปสเตอร์)

HSBP-05 การใช้คำบุพบท “对” กับ “对于” ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

HSBP-04 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

HSBP-03 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

HSBP-02 การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

HSBP-01 ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านตะคร้อ พ.ศ. 2469-2559

กัญทิมา  ทองหล่อ 68 total views, no views today

68 total views, no views today