Home > Articles : ภาคบรรยาย > มนุษย์/สังคม/บริหาร (บรรยาย)

HSBO-25 THE GUIDELINE OF CULTURAL BANANA VALUE-ADDED IN TA ONG COMMUNE, CHAMKAR LEU DISTRICT, KAMPONG CHAM PROVINCE, CAMBODIA

KHIN MENGLORM,  SUREESHINE SUKANTARAT AND DR. SUPIMPHA WATTASANGKHASOPHON 71 total views, no views today

71 total views, no views today

HSBO-24 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ในพื้นที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

HSBO-23 การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เตชธรรม  สังข์คร,ดาริน รุ่งกลิ่น, สุกานดา  เทพสุวรรณชนะและนลวัชร์  ขุนลา 63 total views, no views today

63 total views, no views today

HSBO-22 การมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

HSBO-21 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา

วราพร  โภชน์เกาะ และปภารัตน์  โคตรชุม 47 total views, no views today

47 total views, no views today

HSBO-20 ความสามารถในการบูรณาการความรู้และความสำเร็จขององค์กร : สำนักงานบัญชีในประเทศไทย

พิทยา  ผ่อนกลาง  และบัลลังก์  จงวัฒนานุกูล 50 total views, 1 views today

50 total views, 1 views today

HSBO-19 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดนครราชสีมา

HSBO-18 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HSBO-17 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์

HSBO-16 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน