Home > Articles : ภาคบรรยาย > มนุษย์/สังคม/บริหาร (บรรยาย)

HSBO-25 THE GUIDELINE OF CULTURAL BANANA VALUE-ADDED IN TA ONG COMMUNE, CHAMKAR LEU DISTRICT, KAMPONG CHAM PROVINCE, CAMBODIA

KHIN MENGLORM,  SUREESHINE SUKANTARAT AND DR. SUPIMPHA WATTASANGKHASOPHON 92 total views, 2 views today

92 total views, 2 views today

HSBO-24 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ในพื้นที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

HSBO-23 การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เตชธรรม  สังข์คร,ดาริน รุ่งกลิ่น, สุกานดา  เทพสุวรรณชนะและนลวัชร์  ขุนลา 84 total views, 2 views today

84 total views, 2 views today

HSBO-22 การมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

HSBO-21 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา

วราพร  โภชน์เกาะ และปภารัตน์  โคตรชุม 77 total views, 2 views today

77 total views, 2 views today

HSBO-20 ความสามารถในการบูรณาการความรู้และความสำเร็จขององค์กร : สำนักงานบัญชีในประเทศไทย

พิทยา  ผ่อนกลาง  และบัลลังก์  จงวัฒนานุกูล 70 total views, 2 views today

70 total views, 2 views today

HSBO-19 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดนครราชสีมา

HSBO-18 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HSBO-17 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์

HSBO-16 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน