Home > Articles : ภาคโปสเตอร์ > วิทย์/สาธา/เทคโนฯ (ภาคโปสเตอร์)

SCIEPP-11 ระบบการใช้งานสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

SCIEPP-10 ปัจจัยที่มีความพันธ์กับความเหงาของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง

SCIEPP-09 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด และการยับยั้ง เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากหนามแดง

SCIEPP-08 ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย ARDUIUNO

เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน นิคม ลนขุนทด อัษฎา  วรรณกายนต์ สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม และสุชาติ  ดุมนิล 82 total views, no views today

82 total views, no views today

SCIEPP-07 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์

สุชาติ  ดุมนิล สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม  เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน อัษฎา  วรรณกายนต์ และ นิคม ลนขุนทด 95 total views, no views today

95 total views, no views today

SCIEPP-06 การสำรวจเบื้องต้นของความหลากหลายของพรรณปลาเศรษฐกิจ และการทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

SCIEPP-05 ผลของโปรแกรมการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของนิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

SCIEPP-04 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารด้วยแกลบแบบคอลัมน์

วรรณา สายแก้ว  และวุฒิกร สายแก้ว 133 total views, no views today

133 total views, no views today

SCIEPP-03 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

SCIEPP-02 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

วราภรณ์ จันทร์เวียง, จักรี วิชัยระหัด, สุพัตรา บุตรเสรีชัย ณัฐพงศ์ แพทย์สันเทียะ 79 total views, no views today

79 total views, no views today