Home > Articles : ภาคบรรยาย > วิทย์/สาธา/เทคโนฯ (บรรยาย)

SCIEPO-31 การเสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

ชลิยา  วามะลุน,จิรังกูร  ณัฐรังสี, เยาวลักษณ์ โพธิดาราเพชรไทย นิรมานสกุลพงษ์  และเพชรฉวี  บุญฉวี 48 total views, no views today

48 total views, no views today

SCIEPO-30 ความคาดหวัง ความต้องการของพยาบาลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐานโรงพยาบาล ( Hospital Accreditation)

SCIEPO-29 นวัตกรรมในการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนตรวจสวนหัวใจ

จำเนียร  พัฒนจักร และวาสนา  รวยสูงเนิน 159 total views, no views today

159 total views, no views today

SCIEPO-28 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำนาในจังหวัดมุกดาหาร

กิ่งดอกดิน กล้าจน,ประดับ เรียนประยูร และสุธีรา อินทเจริญศานต์ 130 total views, no views today

130 total views, no views today

SCIEPO-27 รูปแบบการอบรมแพทย์วิถีธรรมในสำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทัศบูรณ์  พรหมรักษา ธงชัย วงศ์เสนา,  และ รัสรินทร์  ฉัตรทองพิศุทธิ์ 42 total views, no views today

42 total views, no views today

SCIEPO-26 ผลของการบำบัดด้วยวิธีกัวซาที่มีต่ออาการปวดคอของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

SCIEPO-25 ผลของโปรแกรมการสวดมนต์ร่วมกับการทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรมที่มีต่อความเครียดของผู้ต้องขังหญิง

SCIEPO-24 คุณภาพอากาศภายในอาคารกับการป่วยเหตุจากอาคารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

SCIEPO-23 ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมที่มีต่อระดับดัชนีมวลกายของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

SCIEPO-22 ภาวะสุขภาพของเกษตรกรทำนาแบบเกษตรกรรมแผนทางเลือกและเกษตรกรรมแผนใหม่ในจังหวัดยโสธร

สาวิตรี ผิวนวล,ประดับ เรียนประยูร  และสุธีรา อินทเจริญศานต์ 49 total views, no views today

49 total views, no views today