Home > Articles : ภาคโปสเตอร์

EDUP-21 การศึกษาสมรรถณะการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระพี ลุนดาว ดำเกิง โถทอง พานชัย เกษฎา 72 total views, no views today

72 total views, no views today

EDUP-20 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พิเชษฐ์ ระคนจันทร์ ศิริลักษณ์ หวังชอบ 73 total views, no views today

73 total views, no views today

EDUP-19 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรื่องอาหารและโภชนาการชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5

กนกวรรณ ฝ่ายสิงห์ ศิริลักษณ์ หวังชอบ 71 total views, no views today

71 total views, no views today

EDUP-18 การพัฒนาบทเรียนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

EDUP-17 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

EDUP-16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์

EDUP-15 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-NET) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

EDUP-14 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

EDUP-13 ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

EDUP-12 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30