Home > Articles : ภาคบรรยาย

EDUO-16 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร

EDUO-15 ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

EDUO-14 การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์ราย วิชา GE302

EDUO-13 รูปแบบการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก

EDUO-12 แนวทางในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดอุดรธานี

EDUO-11 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

EDUO-10 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

EDUO-09 วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

EDUO-08 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค KWL Plus ต่อมโนมติ เรื่องสมดุลเคมี และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

EDUO-07 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าประจำข้อสอบในแบบสอบปลายภาครายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” เมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน 3 วิธี

เกื้อ  กระแสโสม พิศิษฐ   ตัณฑวณิช พนา  จินดาศรี  ตรีคม  พรมมาบุญ  บุญทวี  อิ่มบุญตา 84 total views, no views today

84 total views, no views today