Surindra Rajabhat University

Graduate School Journal

SRRU

ตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / สาธารณสุข

GSSRRU Journal System

15

จำนวนเล่มวารสาร

203

จำนวนบทความ

168

บทความวิจัย

35

บทความวิชาการ

About GS Journal

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์  และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  อันจะทำให้งานวิจัยได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร  วิชาชีพ  และสังคมโดยรวม  จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ประเมินบทความ  ทั้งภายในและภายนอก  ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

Contact Us

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
044-041957
edoffice03@srru.ac.th
Mon - Fri : 8:30 - 16:30