เกี่ยวกับโครงการ

รูปแบบ (template) โปสเตอร์

เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์  (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) โดยมีรูปแบบและการดำเนินการดังนี้ ส่วนประกอบของโปสเตอร์

 • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
 • บทคัดย่อ / Abstract
 • บทนำ / Introduction
 • ทบทวนวรรณกรรม / literature Review
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย / Objective
 • ระเบียบวิธีวิจัย / Methodology
 • ผลการวิจัย / Result
 • บทสรุป / Conclusion
 • เอกสารอ้างอิง / References

ขนาดและรูปแบบของโปสเตอร์

 • ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนด คือ กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร
 • ขนาดของตัวอักษรชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร (หรือตาม ความเหมาะสม)
 • ขนาดของตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร (หรือตามความเหมาะสม)
 • Template Poster ผู้นำเสนอผลงานสามารถพิจารณารูปแบบโปสเตอร์ได้ตามความเหมาะสม และสวยงาม

การจัดพิมพ์และการติดตั้งโปสเตอร์

 • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง ไม่ต้องส่งต้นฉบับให้กับผู้จัดการประชุม
 • ผู้นำเสนอจะต้องโปสเตอร์ติดตั้ง บริเวณจัดงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

**ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดตามกำหนดการ