ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

กลุ่มการศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

ผู้นำเสนอตอบแบบสอบถามสำหรับการเตรียมงานที่นี่   | กำหนดการและแบบตอบรับ  |  เกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงาน

 ให้ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์นำโปสเตอร์มาติดตั้ง ที่อาคาร 41 ชั้น 1 วันที่ 20เม.ย.61
ได้ตั้งแต่เวลา 16.30น.เป็นต้นไป

กำหนดการภาคโปสเตอร์

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 เมษายน 2561 คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

แผนผังห้องนำเสนอ

About SRRUGRC2018

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 และขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความวิจัย

  1. กลุ่มการศึกษา (EDUCATION)
  2. วิทยาศาสตร์เกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและเทคโนโลยี (SCIENCES AND TECHNOLOGY)
  3. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ (HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES & BUSINESS)

การส่งบทความ (Full paper)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน เลขบัญชี : 644-0-30330-0 (ธนาคารกรุงเทพ) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  2. คลิกปุ่มด้านล่าง ตามประเภทการลงทะเบียน เพื่อนำหลักฐานเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ GRC

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

(บุคคลทั่วไป)

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

(นักศึกษา/บุคลากรภายใน ม.ราชภัฏสุรินทร์)

ผู้ร่วมฟังการนำเสนอ

(บุคคลทั่วไป)

Keynote Speaker

สถิติการลงทะเบียนและส่งผลงาน

บทความ/ผลงานวิจัย
61
ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
61
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
40
บุคลากร/นักศึกษา มรภ.สร.
45

What our clients say

Director of Graduate School Project

Assist. Prof. Dr. Prachit Intakanok

Assistant Director of Graduate School Project

Assist. Prof. Dr. Sakorn Paupun

Assistant Director of Graduate School Project

Dr. Treekom Prommaboon

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.
  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ความพึงพอใจต่อการจัดงานครั้งที่ผ่านมา

ด้านการจัดกิจกรรม
96%
ด้านการบริการ
95%
ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
97%

WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR ORGANIZATION?

Contact Us

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาคาร Study Center  (อาคาร 42)

เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 044-041597

อาจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ
คุณณัฐนันท์ ทุนดี : 094-5694453

ระบบสารสนเทศ GRC โดย  Thong Nopakhun  098-8869551

Map

ที่พักใน จ.สุรินทร์

โรงแรม / ที่พัก

การเดินทาง

การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Latest news

ประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ

กลุ่มการศึกษา https://ict.srru.ac.th/grc/mod/url/view.php?id=34&forceview=1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – กำลังสรุปรายชื่อ – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้

รูปแบบ (template) โปสเตอร์

เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์  (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) โดยมีรูปแบบและการดำเนินการดังนี้

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

See all our news