เกี่ยวกับหลักสูตร

ABLOC เป็นหลักสูตรอบรมครู (ระดับกลาง) ที่ปรับเหมาะกับการนำไปใช้ของครูทุกช่วงชั้น เน้นบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ถ่ายทอดเนื้อหาและนำปฏิบัติตามแนวคิด (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%) เน้น Learning by Doing โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการปฏิบัติครอบคลุมประเด็นดังนี้

  • การเรียนการสอนในศตวรรษ 21 และ Education 4.0
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและดิจิทัลเทคโนโลยี
  • การออกแบบระบบการสอน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน
  • Blended Learning, LMS, Online tools for Active Learning
  • Gamification and Learning Analytic tools in online Course
  • Interactive Videos in Online Course, ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
0
Day
ระยะการอบรม 3วัน
0
Hr.
รวม 26ชม.
0
+
Expert มากกว่า20ท่าน
0
Type
ครูประถม มัธยม อาชีวศึกษา

หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ TechPACK เพื่อพัฒนา "Innovative Teachers" ครู 4.0

รหัสหลักสูตร : 628182011 ประถมศึกษาต้น, 629182038 ระดับประถมปลาย, 623182034 มัธยมศึกษาตอนต้น, 624182013 มัธยมศึกษาตอนปลาย, 625182019 อาชีวศึกษา