ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ 
http://edu4.srru.ac.th


-------------
ระบบเวอร์ชั่น 1.9+http://edu.srru.ac.th/lms 
ระบบเวอร์ชั่น 2.5+http://edu.srru.ac.th/lms2/ 
ระบบเวอร์ชั่น 2.7+http://edulms.srru.ac.th/moodle 
ระบบเวอร์ชั่น 3.1http://edulms.srru.ac.th 
ระบบเวอร์ชั่น 3.1+http://edu2.srru.ac.th