แบบ ป.มร.สร.๒-๑(สายสนับสนุน)

แบบ ป.มร.สร.๒-๑(สายสนับสนุน)

Download27
Stock
File Size281.50 KB
Create DateSeptember 23, 2016
Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๒)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *