แบบ ป.มร.สร.๑-๒(สายสนับสนุน)

แบบ ป.มร.สร.๑-๒(สายสนับสนุน)

Download13
Stock
File Size72.00 KB
Create DateSeptember 26, 2016
Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๑)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *