แบบประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ……………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีแบบประเมินที่ใช้ดำเนินการดังนี้ แบบ ม.สร.00 แบบลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินสายผู้สอน กับคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน………………………….. แบบ ม.สร.01 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายผู้สอน แบบ ม.สร.02 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แบบ ม.สร.03 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก คำว่า Download ด้านบน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แบบ ป.มร.สร.๒-๒(สายบริหาร)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๒)

แบบ ป.มร.สร.๑-๒(สายสนับสนุน)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๑)

แบบ ป.มร.สร.๒-๑(สายสนับสนุน)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๒)