ความเป็นมา

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาครู โดย มีพันธกิจสำคัญในการ 1) ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น  3) บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 4) ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 5) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน  6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

ในยุคปัจจุบันมีการใช้ระบบ ICT ในการบริหารงานและการสนับสนุนการเรียนการสอน สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้

  • มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  • มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
  • มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โดยในปัจจุบัน คณะฯ มีการดำเนินการ

  • บุคลากร สายวิชาการ > บูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน สายปฏิบัติการ > ใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน
  • นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. > ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ที่เน้น การผลิต พัฒนา ใช้และบูรณาการ ICT ในการปฏิบัติงานครู
  • หลักสูตร > มีการเรียนการสอนกลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในทุกหลักสูตร (ครุศาสตร์)

คณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญด้านดังกล่าว จึง มอบหมายผู้เกี่ยวข้องในการจัดตั้งหน่วยงาน ด้าน ICT เพื่อการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ ขึ้นในปีการศึกษา 2558

ที่มา : https://thepowerofus.org/2012/12/17/transformational-learnng-ideas/
367 Total Views 3 Views Today
Share