งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

หน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ฝ่าย ITED มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษาสายครู รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้และทักษะต่างๆ จากการฝึกอบรมการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ในโปรแกรมระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับความต้องการและสามารถนำออกไปใช้ ในการพัฒนางานและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร มี 4 หลักสูตร ดังนี้

1.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาสายครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกชั้นปี
2.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกระดับ
3.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Microsoft ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์   สำหรับนักศึกษา อาจารย์
4.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำหรับชุมชนท้องถิ่นและสังคม

นอกจากนั้น หน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังพร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมทั่วไปเพื่อการเรียนการสอน

 • Google Apps for Education
 • Google Mail
 • Google Calendar
 • Google Drive
 • Google Documents
 • Google Plus
 • Google Hangout

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Opensource

 • Google Sites
 • WordPress
 • Opensource CMS

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS

 • Schoology
 • Google Classroom
 • MOODLE
  1. MOODLE เบื้องต้นสำหรับผู้เรียน
  2. MOODLE สำหรับผู้สอน
  3. MOODLE สำหรับผู้ดูแลระบบ

หลักสูตรด้านมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

 • การใช้โปรแกรม Opensource ด้านกราฟิก
 • การสร้างและใช้งาน Infographic ในการเรียนการสอน
 • การตัดต่อวีดีโอเพื่อการสอนด้วย Youtube
 • การสร้างสื่อนำเสนอด้วย google slide

หลักสูตรอบรมด้าน ระบบเครือข่ายและ Server

 • การบริหารจัดการระบบเครือข่ายในโรงเรียน ด้วย Opensource
 • การติดตั้งและใช้งานระบบจัดการเครือข่ายไร้สายในโรงเรียน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
 • การติดตั้งและใช้งาน Opensource firewall
 • การจัดทำเว็บเซอร์ฟเวอร์ด้วย Linux

ติดต่อขอรับบริการได่ที่ อาคาร 41 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

570 Total Views 3 Views Today
Share