งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน โดยให้บริการดังนี้

1.    บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ EDU Moodle LMS
2.    ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะ
3.    อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน EDU Moodle LMS แก่นักศึกษา และอาจารย์
4.    อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์   แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป

ระบบอีเลิร์นนิ่งที่เปิดให้บริการ http://ict.srru.ac.th/?cat=7

คณาจา่รย์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาได้ที่ https://goo.gl/BSfHQU

ติดต่อขอรับบริการได่ที่ อาคาร 41 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

526 Total Views 6 Views Today
Share