งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ให้บริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) โดยพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะครุศาสตร์ เช่น

  • ระบบบัญชี 3 มิติ (งานการเงิน)
  • ระบบสารสนเทศบุคลากร (งานบุคคล)
  • ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (งานไอที)
  • ระบบบริการงานฝึกอบรมการใช้ IT (งานไอที)
  • ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  • ระบบฐานข้อมูลพัสดุคุรุภัณฑ์ (งานพัสดุ)
  • ระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)
  • ระบบจองและบันทึกการใช้ห้องประชุม (งานโสตน์ฯ)

ติดต่อขอรับบริการได่ที่ อาคาร 41 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

357 Total Views 3 Views Today
Share