งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ และพื้นที่จัดการศึกษา ทั้งทางด้านระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายรวมถึงบริการทางด้านระบบงานเครือ ข่าย จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้

1. บริการระบบเครือข่ายแบบสายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ภายใต้ชื่อ EDU41wifi
2. บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
3. บริการระบบอีเมลล์ภายใต้ชื่อ SRRU Mail  ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
4. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์องค์กร ให้กับ โปรแกรมวิชา สาขาวิชา กลุ่มวิชา หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ GEDU Hosting
5. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ให้กับ โปรแกรมวิชา สาขาวิชา กลุ่มวิชา หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ GEDU Hosting
6. บริการให้ความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
7. บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อขอรับบริการได่ที่ อาคาร 41 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

321 Total Views 6 Views Today
Share