หลักสูตรอบรมครูประจำการ : การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning


หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ “PLCหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เรื่อง การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

1. หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็น เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ครูและนักเรียน มีมือถือ Smart Phone ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงนำระบบ จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) มาใช้ในการศึกษา และจัดการศึกษาในรูปการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน – ผู้สอน
เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) หรือพัฒนารูปแบบตามความต้องการที่จะใช้ได้อย่างหลากหลาย มีผู้รวบรวมประโยชน์ของ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)ไว้ ดังนี้
– เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อประสม (Multimedia) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคลังความรู้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และผู้เรียน
– เกิดเครือข่ายของความรู้ คลังความรู้ที่ถูกสร้างและจัดเก็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันได้ และ ความรู้จากแหล่งนี้จะทันสมัยกว่าเอกสารตำราทั่วไป
– ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอาศัยสื่อ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา โดยมีครู อาจารย์เป็นที่ปรึกษา และชี้แนะแนวทาง
– ใช้ทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกัน เนื่องจากมีคลังความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการให้คน ให้คนทั่วโลก สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้
– นักเรียน นักศึกษาได้แหล่งค้นคว้าและทำกิจกรรมการเรียน สามารถทบทวนความรู้การเรียนนอกห้องเรียนสอดคล้องตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง Flipped Classroom “เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน”

Mobile Learning

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการบูรณาการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับการเสริมสร้างชุมชนวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ระบบอีเลิร์นนิ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านไอซีทีได้เป็นอย่างดี จึงมีความประสงค์ในการจัดหลักสูตรการอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้ ด้าน e-Learning LMS และการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับ ครูบุคลากรทางการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ในด้านอีเลิร์นนิ่ง และ นวัตกรรมเทคโนโลยีในอีเลิร์นนิ่ง สามารถบูรณาการใช้ ICT ในกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมหรือออกแบบบทเรียนให้มีการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มากขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูประจำการ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Open Source และการประยุกต์ใช้ LMS ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให้ครูประจำการ สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ครูประจำการ มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและระบบติดตามพฤติกรรมการเรียน ใช้ในการจัดการชั้นเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ และ Mobile Device ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมและเรียนออนไลน์ได้แบบไม่จำกัดเวลา
2.4 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต เกิดเครือข่ายชุมชนนักพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

3. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของครูประจำการ (ข้าราชการครูทุกกลุ่มสาระ)
3.1 ด้านปริมาณ ครูจำนวน 40 คน มีบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุค 4.0
3.2 ด้านคุณภาพ ครู มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาบทเรียนและใช้ระบบ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ภาคทฤษฎี ( 1วัน)
4.1 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 และ Cloud Base Learning
4.2 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model
4.3 Learning Management System ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ LMS ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น – MOODLE – Edmodo – Schoology – Google Classroom
4.3 Flipped Classroom & Active Learning แนวคิด ความหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
4.4 Gamification และการพัฒนาบทเรียนให้มีการเรียนแบบแข่งขัน
4.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Courseware Design
ภาคปฏิบัติ (3วัน)
4.6 ปฏิบัติการออกแบบ/จัดทำบทเรียนออนไลน์ด้วย LMS (2วัน) ฝึกทักษะเกี่ยวกับ การสร้างและจัดการรายวิชา สิทธิและการใช้งานเบื้องต้น การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรม การจัดการแบบทดสอบ การเพิ่มมัลติมีเดียในบทเรียน การสำรองข้อมูลบทเรียนและการวัดผลประเมินผล โดยผู้เข้าอบรมเลือก tool ดังนี้ 1) MOODLE Cloud 2) Edmodo 3) Schoology 4) Google Classroom
4.7 นำเสนอผลการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1วัน)

5. กำหนดวัน เวลา กิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม
– จัดอบรม ช่วง กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560 จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 40 คน สถานที่ดำเนินโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6. สื่อ/วัสดุ แหล่งเรียนรู้ของหลักสูตร
6.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอเน็ตความเร็วสูง 40 เครื่อง)
6.2 ห้องปฏิบัติการสมาร์ทคลาสรูม คณะครุศาสตร์
6.3 ห้องประชุมช้างเผือก (ความจุ 500 ที่นั่ง)
6.4 เครื่องแม่ข่ายสำหรับการอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เครื่อง
6.5 Facebook Group เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
6.6 Line Group สื่อสารการเรียนรู้ตลอดการอบรม
6.7 คู่มือการฝึกอบรม

7. การวัดผลประเมินผล 
– สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม และ/หรือ การทดสอบความรู้ ความสามารถ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอน/บทเรียนออนไลน์
8.2 ครูสามารถปฏิบัติการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 ครูนำบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามพฤติกรรมผู้เรียนผ่าน Smart phone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 ครูสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ไปยังเพื่อนครูและใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท

10. สิ่งหรือบริการที่จะได้รับระหว่างการอบรม/หลังอบรม
10.1 เอกสารประกอบการอบรม
10.2 อาหาร /อาหารว่างระหว่างการอบรม
10.3 วุฒิบัตรจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
10.4 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

11. วิทยากรประจำหลักสูตร
10.1 ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
10.2 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก
10.3 ดร.อุดม หอมคำ
10.4 นายทองนพคุณ อินธิเดช
10.5 นางสาวพจมาน เหล่าเจริญ

… หลักสูตรผ่านการรับรองจาก คุรุสภา และ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
ครูประจำการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บ http://hrd.obec.go.th/ ช่วงเดือนมิถุนายน 2560

 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม

 

หลักสูตรรหัส 60010165 ครับ คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม
861 Total Views 6 Views Today
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *