Information Technology for Education

Information Technology for Education

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ITED News

ข่าวสาร สาระด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา
ระบบส่ง มคอ.ออนไลน์ คณะครุศาสตร์
ระบบส่ง มคอ.ออนไลน์ คณะครุศาสตร์
แนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจาก Ransomeware เรียกค่าไถ่(WannaCry)
แนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจาก Ransomeware เรียกค่าไถ่(WannaCry)
การใช้ Kahoot ในการสอนแบบ Active
การใช้ Kahoot ในการสอนแบบ Active

e-Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในความดูแลของฝ่ายITED
ICTLMS สาขาเทคโนฯ
ICTLMS สาขาเทคโนฯ
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.3.3+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.3.3+
อีเลิร์นนิ่งสาขาICT  V.2.6+
อีเลิร์นนิ่งสาขาICT V.2.6+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.2.7+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.2.7+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.2.5+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.2.5+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.1.9+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.1.9+