งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
Education 20/20 meets Education 4.0: Visions of Our Changing Learning World! , Prof. Dr. Curtis J. Bonk
Education 20/20 meets Education 4.0: Visions of Our Changing Learning World! , Prof. Dr. Curtis J. Bonk
รายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม https://sites.google.com/spu.ac.th/bonk/home
Read More
Education 4.0 โดย ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
Education 4.0 โดย ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
Continue reading
Read More
การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.3.1+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.3.1+
Continue reading
Read More
อีเลิร์นนิ่งสาขาICT  V.2.6+
อีเลิร์นนิ่งสาขาICT V.2.6+
Continue reading
Read More
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.2.7+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง V.2.7+
Continue reading
Read More
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.2.5+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.2.5+
Continue reading
Read More
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.1.9+
ระบบอีเลิร์นนิ่ง v.1.9+
Continue reading
Read More