เข้าระบบอีเลิร์นนิ่งได้ที่ 

 

  ระบบเวอร์ชั่น 1.9+ http://edu.srru.ac.th/lms
ระบบเวอร์ชั่น 2.5+ http://edu.srru.ac.th/lms2/
ระบบเวอร์ชั่น 2.7+ http://edulms.srru.ac.th/moodle
ระบบเวอร์ชั่น 3.1 http://edulms.srru.ac.th
ระบบเวอร์ชั่น 3.1+ http://edu2.srru.ac.th/
 
  ระบบอีเลิร์นนิ่ง สาขาICTED http://icted.srru.ac.th/   v.2.6+